உன்னை அதிசயங்களைக் காணப்பண்ணுவேன். (மீகா 7:15)

நேரடி ஒளிபரப்பு

திறப்பின் வாசல் ஜெப முகாம் - நாள் 1 - நேரடி ஓளிபரப்பு...

Date : December 31
Time : 9.00 AM (IST)
Venue : Jesus Redeems Campus,
               Nalumavadi,
              South India.
Message : சகோ.மோகன் சி.லாசரஸ்


                       
பார்வையாளரின் எண்ணிக்கை

  • இன்று : 9
  • நேற்று : 163
  • இந்த மாதம் : 11685
  • மொத்தம் : 125352

எங்களிடம் 1 விருந்தினர் இணைப்பு நிலையில்

பின் தொடர்க